prezenty, które z łatwością zaprojektujesz

produkty  /   idea personalizacji   /   kontakt

Regulamin zakupów

Postanowienia ogólne

Administratorem serwisu www.okipaki.com (zwanego dalej „Serwisem”) oraz podmiotem świadczącym usługi za jego pośrednictwem jest „KONCEPT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-638) przy ulicy Watykańskiej 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000176353, posiadająca numer NIP: 542-283-66-40, o kapitale zakładowym: 50.000 PLN, zwana dalej „Sklepem”.

Usługi świadczone przez Sklep polegają na wykonywaniu metodami poligraficznymi kalendarzy, pocztówek i innych produktów o cechach indywidualnych nadawanych przez Klienta w zleceniu składanym za pośrednictwem Serwisu.


Prawa autorskie

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za materiały (fotografie, teksty) przesłane do Sklepu w celu realizacji zlecenia. W przypadku naruszenia - wykorzystaniem wyżej wskazanych materiałów - dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń skierowanych do Sklepu oraz zwrotu kosztów związanych z tymi roszczeniami.


Odmowa realizacji zlecenia

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia, które naruszałoby powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta.


Warunki realizacji zlecenia

Warunkiem realizacji zlecenia jest zalogowanie się Klienta do Systemu, poprawne wypełnienie formularza zlecenia, zatwierdzenie niniejszego regulaminu oraz dokonanie płatności.


Cena i płatność

Wszystkie ceny zamieszczone w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca jest cena usługi obowiązująca w momencie składania zlecenia przez Klienta. Zapłata następuje z góry przelewem bankowym lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisu płatności PayU. Oferowana w sklepie niższa cena przy zamawianiu większych ilości produktów obowiązuje tylko w przypadku zamówienia identycznych kopii produktu. W przypadku zamówienie tego samego modelu produktu z różną treścią (dotyczy zarówno tekstów, jak też zdjęć) obowiązuje cena, jak za 1 egzemplarz.


Termin realizacji

Standardowy termin realizacji zlecenia wynosi 3 dni robocze. Termin realizacji zlecenia liczony jest od dnia potwierdzenia przekazania zlecenia do realizacji i nie uwzględnia czasu potrzebnego na jego dostawę.


Faktura

Realizacja zlecenia dokumentowana jest fakturą VAT. Faktura VAT jest udostępniana do wydruku za pośrednictwem linku przesłanego do Klienta w wiadomości e-mail. Kupujący wyraża zgodę, akceptując niniejszy regulamin, na przesłanie faktury VAT w postaci elektronicznej.


Transport

Gotowe zlecenie jest wysyłne na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny przesyłką realizowaną poprzez wyspecjalizowaną firmę kurierską. Koszty pakowania i przesłania zlecenia ponosi Klient.


Odpowiedzialność za jakość

Klient przyjmuje do wiadomości, iż w związku z różnicami w wyświetlaniu kolorów na różnych monitorach wydrukowane materiały mogą się różnić pod względem zgodności barw z tym, co Klient widzi na swoim monitorze. Przyczyną różnic kolorystycznych może być również różnorodność stosowanych profili kolorystycznych maszyn drukujących. W związku z powyższym Sklep nie odpowiada ze efekty złego skalibrowania lub niewłaściwego wyboru profilu kolorów w monitorze Klienta.


Reklamacje

Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie w terminie 14 dni od daty odbioru zlecenia. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz proponowany sposób jej rozpatrzenia. Wraz z reklamacją Klient zobowiązany jest przesłać do Sklepu na własny koszt reklamowane produkty wraz z kopią dowodu zakupu. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki w czasie transportu muszą być zgłoszone w momencie jej odbioru. Klient zobowiązany jest spisać protokół reklamacyjny z udziałem kuriera lub listonosza i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Sklep. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane. Reklamacje są rozpatrywane przez Sklep w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sklep wykonuje powtórnie reklamowaną usługę i pokrywa koszty jej przesyłki, a jeżeli usunięcie wady nie jest możliwe dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.


Zakres odpowiedzialności

Maksymalną granicą odpowiedzialności Sklepu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi jest wartość tej usługi z chwili złożenia zlecenia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę Klienta powstałą na skutek okoliczności, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności. Do okoliczności tych należą między innymi: kataklizmy, klęski żywiołowe, strajki i nieprzewidziane awarie sprzętu.


Odstąpienie od umowy

Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na charakter usług realizowanych przez Sklep, które są świadczeniami o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zleceniu lub ściśle związanymi z jego osobą.


Dane osobowe

Składając zlecenie w Serwisie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją zlecenia przez „KONCEPT” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-638) przy ulicy Watykańskiej 13. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zlecenia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klienci Serwisu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.


Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją zleceń rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu.